Adreça
Carrer de Baix, 20-22
08292 Esparreguera
E-mail
Telèfon
Fax
Informació colònies
escola@escolaelpuig.cat
93 777 22 76
93 777 67 68
93 777 67 68

Destaquem

28.09.2017

Manifest

Escola Nova 21


 

21.09.2017

Manifest

Agrupació Escolar Catalana


 

23.07.2017

Curs 2017-2018

Informacions inici curs


 
 

Aniversaris d'avui

Cooperativa

L' ESCOLA EL PUIG, SCCL. és una cooperativa d'ensenyament formada per tots els pares i mares, tutors i/o representants legals dels alumnes que hi reben educació.

Va ser creada l'any 1970 per tal de donar cobertura jurídica a l'ESCOLA i fer viable socialment i econòmica el seu projecte educatiu.

Ja des dels seus inicis, l'assemblea de cooperativistes va definir l'ideari de l'Escola que, avui dia, segueix vigent amb tota la seva força: CATALANA, PLURAL, LAICA I DESLLIGADA DE QUALSEVOL ORGANITZACIÓ POLÍTICA O RELIGIOSA.

Els objectius més importants de la Cooperativa són vetllar pel compliment de l'ideari, gestionar i administrar empresarialment la cooperativa i tenir cura de proporcionar els mitjans i recursos necessaris per a poder desenvolupar la tasca docent i educativa de l'Escola.

La principal característica i la que li dóna més cohesió és el principi de solidaritat pel que es governa: totes les aportacions econòmiques destinades a infraestructura i patrimoni són finançades igualitàriament per unitat familiar. Les despeses derivades de l'activitat pedagògica són distribuïdes equitativament i en termes d'igualtat entre tots els alumnes.

Òrgans de govern

L'ASSEMBLEA GENERAL DE COOPERATIVISTES és el principal òrgan de govern i d' expressió de la voluntat social de la Cooperativa.

Es reuneix com a mínim una vegada l'any per debatre i decidir sobre qualsevol matèria de la Cooperativa, a més d'examinar la gestió social, els comptes anuals, l'informe de gestió i l'aplicació d'excedents o imputació de pèrdues.

Té cura del nomenament i/o revocació dels membres del Consell Rector, els interventors de comptes, auditors, liquidadors, etc.

És competència seva la modificació dels estatuts, dels reglaments de règim intern, l'aprovació d'aportacions econòmiques i de quotes, i en general tots aquells temes que li són atribuïts per la Llei de Cooperatives de Catalunya.

El CONSELL RECTOR és l'òrgan de govern que representa i governa la Cooperativa. Estableix les directrius d'actuació amb subordinació a la política fixada per l'Assemblea General de la que n'és òrgan delegat.

Són sis els/les cooperativistes que composen el Consell Rector. Són elegits per l'Assemblea General per un període de quatre anys, renovant-se per meitats cada dos anys.

Els càrrecs del Consell Rector són: President/a, Vicepresident/a, Secretari/ària/ Tresorer/a i Vocals. El President/a té atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans.

Els INTERVENTORS DE COMPTES són nomenats per l'Assemblea General d'entre el seus socis. Són dos els interventors - amb els seus corresponents suplents - que exerceixen aquesta responsabilitat durant quatre anys.

La seva tasca, a partir de la documentació econòmica i comptable que els hi és facilitada pel Consell Rector i de les comprovacions que creguin oportú dur a terme, és elaborar un informe sobre els comptes anuals i altres documents comptables per tal de sotmetre'ls a l'aprovació de l'Assemblea General.

La participació del pares i mares

Des dels seus inicis l'Escola s'ha caracteritzat per a la implicació dels pares i mares de la Cooperativa en els aspectes més importants per tirar endavant un projecte pedagògic innovador dins del món de l'ensenyament, motivador pels mestres i professors i engrescador pels pares i mares que hi van creure ja fa més de trenta anys i pels que hi confiem actualment.

La implicació moral, el suport social, l'aportació econòmica i l'esforç físic, varen ser les característiques més destacades dels pares i mares en els primers anys de vida de l'escola cooperativa.

La consolidació del projecte, l'assoliment progressiu de les fites estructurals, l'estabilització econòmica i l'establiment d'una metodologia de la gestió, han dosificat, i en certa mesura racionalitzat, l'esforç personal i col·lectiu dels socis/es cooperativistes.

Conscients però de l'evolució de la societat actual, potser excessivament dinàmica i canviant, que dificulta el manteniment d'una entitat com la nostra que voldríem participativa, i per corregir una tendència que relega els pares i mares al mer paper de gestors o simplement a donar suport ecòmic a la continuïtat del projecte, hem fet un pas endavant per revitalitzar la seva funció de coeducadors, amb la creació dels DINAMITZADORS.

Els Dinamitzadors són els portaveus/delegats de la resta de pares i mares de cada curs respectiu. A cada classe n'hi ha un mínim de dos.

El seu paper no es limita a fer de mers transmissors de les inquietuds dels cooperativistes, sinó a canalitzar-les adequadament segons el tema que es tracti per poder donar-hi resposta.

La seva tasca també consisteix a trobar les eines més adequades que permetin establir una relació entre els pares/mares de cada curs i/o etapa, que potenciï la convivència i l'intercanvi de parers i opinions amb l'objectiu final de crear un estat de debat permanent que vinculi la participació dels pares i mares en el projecte educatiu de l'Escola, generant - com a resultat de la seva responsabilitat de coeducadors - les aportacions necessàries que permetin, colze a colze amb els claustres docents, mantenir actualitzat i permanentment renovat el projecte educatiu

Actualment són 42 els socis/es vinculades a la responsabilitat de DINAMITZADOR/A. Per ser més operatius estan agrupats en quatre comissions de treball: COMUNICACIÓ, ACTES FORMATIUS, ACTIVITATS LÚDIQUES I COMISSIÓ DE FESTES.

La Coordinació de Dinamitzadors és l' òrgan operatiu que serveix d'enllaç a tota l'activitat generada tant per les comissions de treball, com pels portaveus de curs, agrupats per etapes escolars (Infantil, Primària 1r-3r, Primària 4t-6è i Secundària).

En tractar-se d'una COORDINACIÓ en la que, juntament amb els portaveus d'etapes i caps de comissions, hi són representats el Consell Rector, el Consell Escolar i l'Equip de Direcció, és sens dubte l'òrgan operatiu més representatiu de l'Escola i que una vegada superat el període inicial de rodatge esdevindrà també el més dinàmic.

© 2017 Carrer de Baix, 20-22 08292 Esparreguera  ·  93 777 22 76  ·  escola@escolaelpuig.cat        Mapa web  |  Avís legal  |  Política de cookies  |  Contactar