Adreça
Carrer de Baix, 20-22
08292 Esparreguera
E-mail
Telèfon
Fax
Informació colònies
escola@escolaelpuig.cat
93 777 22 76
93 777 67 68
93 777 67 68

Destaquem

11.04.2018

Festa Sant Jordi 2018

MONS imaginar per fer


 

22.11.2017

VII Jornada de la Ciència

El riu Llobregat


 

28.09.2017

Manifest

Escola Nova 21


 
 

Aniversaris d'avui

Cooperativa

L' ESCOLA EL PUIG, SCCL. és una cooperativa d'ensenyament formada per tots els pares i mares, tutors i/o representants legals dels alumnes que hi reben educació.

Va ser creada l'any 1970 per tal de donar cobertura jurídica a l'ESCOLA i fer viable socialment i econòmica el seu projecte educatiu.

Ja des dels seus inicis, l'assemblea de cooperativistes va definir l'ideari de l'Escola que, avui dia, segueix vigent amb tota la seva força: CATALANA, PLURAL, LAICA I DESLLIGADA DE QUALSEVOL ORGANITZACIÓ POLÍTICA O RELIGIOSA.

Els objectius més importants de la Cooperativa són vetllar pel compliment de l'ideari, gestionar i administrar empresarialment la cooperativa i tenir cura de proporcionar els mitjans i recursos necessaris per a poder desenvolupar la tasca docent i educativa de l'Escola.

La principal característica i la que li dóna més cohesió és el principi de solidaritat pel que es governa: totes les aportacions econòmiques destinades a infraestructura i patrimoni són finançades igualitàriament per unitat familiar. Les despeses derivades de l'activitat pedagògica són distribuïdes equitativament i en termes d'igualtat entre tots els alumnes.

Òrgans de govern

L'ASSEMBLEA GENERAL DE COOPERATIVISTES és el principal òrgan de govern i d' expressió de la voluntat social de la Cooperativa.

Es reuneix com a mínim una vegada l'any per debatre i decidir sobre qualsevol matèria de la Cooperativa, a més d'examinar la gestió social, els comptes anuals, l'informe de gestió i l'aplicació d'excedents o imputació de pèrdues.

Té cura del nomenament i/o revocació dels membres del Consell Rector, els interventors de comptes, auditors, liquidadors, etc.

És competència seva la modificació dels estatuts, dels reglaments de règim intern, l'aprovació d'aportacions econòmiques i de quotes, i en general tots aquells temes que li són atribuïts per la Llei de Cooperatives de Catalunya.

El CONSELL RECTOR és l'òrgan de govern que representa i governa la Cooperativa. Estableix les directrius d'actuació amb subordinació a la política fixada per l'Assemblea General de la que n'és òrgan delegat.

Són sis els/les cooperativistes que composen el Consell Rector. Són elegits per l'Assemblea General per un període de quatre anys, renovant-se per meitats cada dos anys.

Els càrrecs del Consell Rector són: President/a, Vicepresident/a, Secretari/ària/ Tresorer/a i Vocals. El President/a té atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans.

Els INTERVENTORS DE COMPTES són nomenats per l'Assemblea General d'entre el seus socis. Són dos els interventors - amb els seus corresponents suplents - que exerceixen aquesta responsabilitat durant quatre anys.

La seva tasca, a partir de la documentació econòmica i comptable que els hi és facilitada pel Consell Rector i de les comprovacions que creguin oportú dur a terme, és elaborar un informe sobre els comptes anuals i altres documents comptables per tal de sotmetre'ls a l'aprovació de l'Assemblea General.

La participació del pares i mares

Des dels seus inicis l'Escola s'ha caracteritzat per a la implicació dels pares i mares de la Cooperativa en els aspectes més importants per tirar endavant un projecte pedagògic innovador dins del món de l'ensenyament, motivador pels mestres i professors i engrescador pels pares i mares que hi van creure ja fa més de trenta anys i pels que hi confiem actualment.

La implicació moral, el suport social, l'aportació econòmica i l'esforç físic, varen ser les característiques més destacades dels pares i mares en els primers anys de vida de l'escola cooperativa.

La consolidació del projecte, l'assoliment progressiu de les fites estructurals, l'estabilització econòmica i l'establiment d'una metodologia de la gestió, han dosificat, i en certa mesura racionalitzat, l'esforç personal i col·lectiu dels socis/es cooperativistes.

Conscients però de l'evolució de la societat actual, potser excessivament dinàmica i canviant, que dificulta el manteniment d'una entitat com la nostra que voldríem participativa, i per corregir una tendència que relega els pares i mares al mer paper de gestors o simplement a donar suport ecòmic a la continuïtat del projecte, hem fet un pas endavant per revitalitzar la seva funció de coeducadors, amb la creació dels DINAMITZADORS.

Els Dinamitzadors són els portaveus/delegats de la resta de pares i mares de cada curs respectiu. A cada classe n'hi ha un mínim de dos.

El seu paper no es limita a fer de mers transmissors de les inquietuds dels cooperativistes, sinó a canalitzar-les adequadament segons el tema que es tracti per poder donar-hi resposta.

La seva tasca també consisteix a trobar les eines més adequades que permetin establir una relació entre els pares/mares de cada curs i/o etapa, que potenciï la convivència i l'intercanvi de parers i opinions amb l'objectiu final de crear un estat de debat permanent que vinculi la participació dels pares i mares en el projecte educatiu de l'Escola, generant - com a resultat de la seva responsabilitat de coeducadors - les aportacions necessàries que permetin, colze a colze amb els claustres docents, mantenir actualitzat i permanentment renovat el projecte educatiu

Actualment són 42 els socis/es vinculades a la responsabilitat de DINAMITZADOR/A. Per ser més operatius estan agrupats en quatre comissions de treball: COMUNICACIÓ, ACTES FORMATIUS, ACTIVITATS LÚDIQUES I COMISSIÓ DE FESTES.

La Coordinació de Dinamitzadors és l' òrgan operatiu que serveix d'enllaç a tota l'activitat generada tant per les comissions de treball, com pels portaveus de curs, agrupats per etapes escolars (Infantil, Primària 1r-3r, Primària 4t-6è i Secundària).

En tractar-se d'una COORDINACIÓ en la que, juntament amb els portaveus d'etapes i caps de comissions, hi són representats el Consell Rector, el Consell Escolar i l'Equip de Direcció, és sens dubte l'òrgan operatiu més representatiu de l'Escola i que una vegada superat el període inicial de rodatge esdevindrà també el més dinàmic.

© 2018 Carrer de Baix, 20-22 08292 Esparreguera  ·  93 777 22 76  ·  escola@escolaelpuig.cat        Mapa web  |  Avís legal  |  Política de cookies  |  Contactar